بایسته‌های سواد فرهنگی برای احیای هویت تمدن ساز اسلامی _ ایرانی در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از جمله مدیران دانشگاهی، مدیران فرهنگی یا همان کارگزاران فرهنگی دانشگاه است که وظیفه پیاده‌سازی نظام‌نامه فرهنگی ـ تربیتی اسناد بالادستی از جمله «سند دانشگاه اسلامی» را برعهده دارند.این مدیران برای پیاده‌سازی اهداف، راهبردها و اقدمات تعیین شده در اسناد و اساسنامه‌های مراکز آموزش عالی کشور به دانش و مهارتی‌ها نیاز دارند که سواد فرهنگی یکی از مهم‌ترین آنهاست. از این رو تحقیق حاضر در صدد تعیین و تبیین بایسته‌هایِ سواد فرهنگی برای انجام وظایف محوّلة مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها در حیطه احیای هویت تمدن ساز اسلامی – ایرانی به عنوان یکی از راهبردهای مهم نظام فرهنگى- تربیتى «سند دانشگاه اسلامی» است.در این مقاله پس از جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و به تبیین و تشریح مفهوم و ایده سواد فرهنگی در تحقیقات پرداخته و تعریف جامع و پویایی از سواد فرهنگی ارائه نمودیم. در ادامه برای ترسیم بایسته‌های این سواد برای مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها با تقسیم و تعریف مدیران به سه سطح ارشد، میانی و عملیاتی به بایسته‌های سواد فرهنگی‌ای که مدیران فرهنگی عملیاتی دانشگاه در راستای احیای هویت تمدن ساز اسلامی _ ایرانی لازم دارند، در سه سطح 1. بایسته‌های سواد فرهنگی هویت تمدنی اسلام، 2. بایسته‌های سواد فرهنگی هویت تمدنی ایرانی ـ اسلامی و 3. بایسته‌های سواد فرهنگی در شناخت راهکارهای عملیاتی احیای این هویت پرداختیم.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 24 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400