اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 139
تعداد پذیرش 48
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 21
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 48
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 100 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 83 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 35 %