راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان  پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی

الف:ویژگی کلی:
1- مقاله باید دارای اصالت و نوآوری  تحلیلی و نتیجه کاوشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.
1- در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده گردد.
توضیح: مقاله پس از دریافت، نخست در هیأت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاههای داوران نتایج و امتیازات کسب شده در هیأت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می گیرد.

ب- شرایط نگارش
1- مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.
2- عنوان مقاله باید کوتاه و گویا و شکل ظاهری مقاله به صورت دو ستون باشد.
3- نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار و نشانی (Email )نوشته شود (ذکر شماره تلفن مسؤول مکاتبات در برگ پیوست نیز لازم است).
4- چکیده فارسی حد اکثر پانزده سطر (150 تا 250 کلمه) باشد.
5= کلید واژه فارسی حداقل چهار و حد اکثر هفت کلمه باشد.
6- مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.
7-  پیشینه مقاله ذکر شود.
8- در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.
9- مقاله باید دارای نتیجه گیری دقیق باشد.
10- چکیدة انگلیسی حداکثر پانزده سطر (150 تا 250کلمه) باشد.

11 – جهت بارگذاری مقاله متن مقاله بدون مشخصات نویسنده(گان) و فایل مشخصات جداگانه بارگذاری گردد.
12- کلید واژة انگلیسی حداکثر هفت کلمه باشد.
13- نام نویسنده ، درجه علمی و محل کار به انگلیسی نوشته شود.
14- ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه نوشته شود؛ مثال: (احمدی،254:1382)

 

 15 -  منابع و مآخذ پایانی باید به ترتیب زیر باشد:
الف: کتاب:
نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر:نام ناشر، 
ب: نشریه:
نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام نشریه، شمارة دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص.)
ج: مجموعه مقالات:شماره چاپ.
نام خانوادگی، نام، سال انتشار(درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام گرد آورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر،‌ شماره صفحات مقاله (از ص تا ص.)

د: سایتهای اینترنتی:
نام خانوادگی، نام، (آخرین تاریخ)، عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

ه: لوح فشرده:
نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر.
15- مقاله باید حداکثر 8000 کلمه باشد .
16-  مقاله باید تحت برنامه word xp با قلم B -Mitra فونت 13  و فاصله سطرها 1 سینگل، پی نوشت فارسی با اندازه 10؛ مطالب انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 12؛ و پی نوشت انگلیسی با اندازه 8 تنظیم گردد. تاکید می شود در مجموع بخش فارسی مقاله (چکیده، مقدمه، بدنه، نتیجه گیری و رفرنس ها) نباید بیش از 8000 کلمه باشد. 
17- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین دی پی نوشت در انتهای مقاله ذکر شود. 
18- مقالات مستخرج از پایان نامه باید تایید استاد راهنما را همراه داشته باشد.
19- مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد.