درباره نشریه

عنوان نشریه

پژوهش نامه فرهنگ ومعارف دینی

صاحب امتیاز

دانشگاه شهرکرد

شاپا


2716-9618

زبان نشریه

فارسی(عنوان، چکیده، کلیدواژه و مشخصات نویسندگان به انگلیسی نیز درج می شود)

کشور-شهر محل انتشار

ایران - شهرکرد

سال آغاز انتشار

1397

دسترسی آزاد به مجله

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

نظم انتشار

دو فصلنامه

قالب مقالات

pdf

هزینه داوری مقاله*

رایگان

هزینه انتشار مقاله**

رایگان