خشونت به مثابه ی یک پدیده اجتماعی - فرهنگی در فلسفه ریچارد رورتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 فلسفه،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه یاسوج،یاسوج، ایران

چکیده

ریچارد رورتی فیلسوف، جامعه شناس آمریکایی در زمره‌ی فیلسوفانی است که خشونت را فردی، جمعی، طبیعی و قدسی می داند و به دنبال نفی خشونت در جوامع است. رورتی چیزی را بدتر از خشونت نمی‌بیند، به همین دلیل وی عنصر اصلی دموکرات لیبرال را، نفی خشونت می‌داند. و بر آن باور است که برای‌ تنظیم روابط بین انسان‌ها نباید از اعمال خشونت استفاده کرد، چرا که در بین تفکرات، اعتقادات، تمایلات انسان‌ها، مشترکاتی را می توان یافت که در آنجا ظرفیت کافی برای اجازه دادن به توافق جهت همزیستی بدون خشونت وجود دارد و به تحقق یوتوپیای لیبرال دموکرات کمک می نماید و با اصلاح و به اعتدال رساندن خواسته‌ها و علائق، افراد انسانی را متقاعد می نماید. متقاعدسازی‌ای که رورتی از آن بحث می‌کند بین فرد و خودش در راستای درگیری های ذهنی، ارنباط فرد با دیگران درجهت تهدید، تخریب و توهین، تعامل با طبیعت هنگام قطع، زخم، حذف، بی نفاوتی و ارتباط با خدا هنگام سخت گیری تفسیری، و افراد یک جامعه است که آداب و مبادی مشترکی دارند. اگرچه گاهی این ارتباط بین جوامع مختلف از متقاعدسازی فراتر می‌رود و اجماع یا جوامع را شکل می‌دهد، اما افراد می‌بایست به فرهنگِ گفتاری خود و دیگر جوامع احترام بگذارند و برای بسط این اجماع تلاش نمایند و با دیگر جوامع به توافق برسند. که اگر با فرهنگ‌های جوامع دیگر به توافق نرسیدند با تحمل دیدگاه‌های فرهنگی‌ مختلف تساهل ورزی نمایند.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 06 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400