الگوی ساخت یابی مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باقرالعلوم

2 پژوهشگر و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

3 هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مدیریت جهادی یکی از مهمترین رویکردهای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی می باشد. امام خامنه ای (مدظله العالی) مدیریت جهادی را راه رسیدن به اهداف و مقاصد انقلاب اسلامی دانسته به طوری که ایشان معتقد است که این امر با تنبلی و سستی محقق نمی گردد.ازطرفی بیانیه یگام دوم انقلاب اسلامی به عنوان چراغ راهی برای رسیدن به این مقصود است بنابراین هدف اصلی از این نوشتار ساخت یابی مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی است(هدف) اکنون این سوال مطرح است که با استفاده از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چگونه می توان مدیریت جهادی را ساخت یابی نمود؟ (سوال اصلی) این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و از نظریه ی ساخت یابی گیدنز بهره گرفته است.(روش) یافته های تحقیق نشان می دهد که برای ساخت یابی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی؛ هم کارگزاران باید باور به مدیریت جهادی داشته باشند و هم ساختارها بر اساس مدیریت جهادی طراحی گردند. (نتیجه)در نهایت پیشنهاد می گردد راهبردهای عملیاتی شدن هر یک از این یافته ها به صورت تحقیقی مجزا انجام گردد. (پیشنهاد)

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1401
اسفند 1401
صفحه 25-42
  • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401