اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه امام رضا (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه یاسوج

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه شیراز

چکیده

این نوشتار کوشیده است تا با تحقیق در منابع روشن کند که چه اصول و روشهای تربیت اخلاقی در سیره و کلام امام رضا (ع) قابل استخراج است و هدف غایی از تربیت اخلاقی آن حضرت چه می باشد؟یافته ها حاکی است، سیره امام رضا (ع) اصول و روشهای تربیتی متعددی را در بر می گیرد، که در این مقاله به 6 اصل مهم و روشهای تربیتی قابل استخراج از آنها پرداخته شد. اصل اول عبودیت است و روشهای تربیتی ناظر به آن، روش دعا و توکل می باشد. اصل دوم،اصل زهد و تقوا می باشد و روشهای ناظر بر آن،روش دوری از ریا و روش پرهیز از گناه است. اصل سوم اصل تذکر است و روش ناظر بر این اصل نیز روش سپاس از نعمت های خدا و روش انذار است. اصل چهارم اصل اعتدال می باشد و روش ناظر بر آن، روش میانه روی در کارها و روش نرمش قهرمانانه است و سرانجام اصل ششم، اصل عزت است که روشهای تربیتی ناظر بر آن، روش تکریم شخصیت افراد، روش نپذیرفتن ظلمت و سرانجام روش احترام به آزادی دیگران می باشد. هدف غایی تربیت اخلاقی در سیره و کلام امام رضا (ع)، نیز قرب به خداوند و کسب فضایل اخلاقی و کمالات الهی است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1401
اسفند 1401
صفحه 13-24
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1401