معیار ارزش اخلاقی از منظر مرحوم ملکی تبریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد

2 عضو هیئت علمی و گروه ادیان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم

چکیده

یکی از مباحث مهم فلسفه اخلاق که بسیار مورد توجه واقع شده است، بحث از ارزش و ارزش اخلاقی است. اما یکی از ضروری‌ترین بحث‌هایی که در این حوزه پرداختن به آن ضروری است، بحث از معیار و ملاک ارزش اخلاقی است که بدون تبیین این مهم، ممکن است ارزش و ضد ارزش نیز در هم آمیخته شود. از این رو معیار ارزش اخلاقی، به مثابه یک راهنما عمل کرده و فاعل اخلاقی را از سقوط در ضد ارزش ناشی از ابهام و در هم آمیختگی، می‌رهاند. این‌که معیار ارزش اخلاقی امری واحد است و یا متعدد و در صورت تعدد آیا این ملاک‌ها نیز اموری به هم مرتبط است و یا این‌که ارتباطی میان آن‌ها برقرار نیست از جمله مساله‌هایی است که باید به آن پرداخته شود و نهایتا این‌که این معیارها کدام یک از نظریه‌های ارزش را موجه می‌سازد. از این‌رو در این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی آثار مرحوم ملکی تبریزی که یکی از اندیشمندان اسلامی معاصر است را مورد نظر قرار داده که ایشان نسبت به معیار ارزش‌های اخلاقی دیدگاهی غایت‌گرایانه داشته و رضایت الهی، تقرب به حق‌تعالی و لذت حقیقی را ملاک ارزشمندی و معیار ارزش اخلاقی می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
مهر 1401
صفحه 143-152
  • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1401