بررسی و تبیین انگاره های حاکم بر سبک زندگی دینی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه های زندگی مُدرن رویاروئی روشمندانه و دانش بنیان را می طلبد. بر گرفتن روشهای غیر علمی در ترویج سبک زندگی دینی از مهمترین آسیبها در این ساحت است؛ چرا که تفاوت های بنیادین در سبک زندگی افراد ریشه در انگاره های آنان دارد؛ انگاره ها را اصلیترین منبع شکل گیری سبک زندگى می دانیم ؛ مراد از انگاره، تصویر بیش و کم پایدار و البته تاثیرگذار از امور، در ذهن است. امروزه قدرت انگاره در رفتار سازی از اصول مسلَّم علوم رفتاری است.تا جائی که انگاره درمانی یکی از مهمترین روشهای روان درمانی به شمار می رود. در نوشتار پیش رو با روش مطالعات توصیفی –تحلیلی به روش اسنادی در منابع قرآنی به جستجوی انگاره های حاکم بر سبک زندگی دینی پرداخته شد و در نهایت با انگاره های اثر بخشی در ابعادهستی شنا ختی ،جهان شناختی ، انسان شناختی ، جامعه شناختی ،روان شناختی و نهایتاً معرفت شناختی مواجه شدیم و بر آن شدیم تا با قالبهای استعاره ای و هنرمندانه طرح جدیدی در آموزش سبک زندگی دینی در اندازیم ؛دو گانه انگاری در وجود ،شریف انگاری ،مسافر انگاری ،ابزار انگاری،امانت انگاری ،غایتمند انگاری خلقت انسان و جهان ،مسئول انگاری انسان، بازی انگاری زندگی دنیوی ،غرور انگاری ،متاع انگاری، پل انگاری ،غایت انگاری، بازار انگاری جهان ،برابر انگاری فرد با همه،لاشخوری انگاری غیبت و منحصر انگاری آرامش ،مثبت انگاری رویدادها ،هم پا انگاری تغذیه با معرفت و سعادت و... انگاره های قرآنی است که به صید پژوهشگر آمده است.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
مهر 1401
صفحه 113-130
  • تاریخ دریافت: 04 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1401