عناصر نظام مدیریتی تربیتی پیامبر اسلام در مکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رفتار و اعمال پیامبر اکرم(ص) در مکه در قالب یک نظام مدیریتی تربیتی شایسته مطالعه و ارائه است. تدابیر آن حضرت یا سبک مدیریتی ایشان، هم نشان از شناخت دقیقشان از ویژگی‌های مردم حجاز دارد و هم از دانش جامع آن حضرت از هدف و وظیفه ای که بر عهده داشته و تغییراتی که باید در آن جامعه ایجاد کنند. رسول اکرم به عنوان یک مربی و مدبر، مبانی، اصول، روش ها و هدف های خاص خود را به میدان آورد و در راه رسیدن به اهدافشان، از همه‌ی شرایط موجود به بهترین شکل بهره بردند و موفق شدند با اجرای برنامه های مناسب در شرایط دشوار این سرزمین، نهضت خود را حفظ و گسترش دهند. در این مقاله ویژگی ها و شاخص های مدیریتی در رفتار پیامبر که عوامل موفقیت ایشان می باشند، در طی سه مرحله دعوت سری، اعلام آشکار و عمومی رسالت خود، ایمن سازی و حفظ موجودیت نهضت اسلامی معرفی، تحلیل و بررسی شده و جایگاه و درجه اهمیت هر کدام از برنامه ها، اقدامات و راهبردهای پیامبر در دوران رسالت ایشان در مکه، در سیستمی که به عنوان نظام یا مکتب مدیریتی تربیتی پیامبر اسلام نامبردار می شود، تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
مهر 1401
صفحه 89-102
  • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1401