نگاهی انسان شناختی به شخصیت زن از دیدگاه مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هئیت علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهرکرد، ایران، شهرکرد

چکیده

پرداختن به شخصیت زن یکی از مسائل مهم جامعه زنان می‌باشد. شخصیت زنان از دیدگاه‌های متفاوت همچون؛ فلسفی، عرفانی، دینی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناشی و روان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. در جستار حاضر روش مطالعه به صورت کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا می‌باشد. در این پژوهش ما به دنبال شناساندن شخصیت زن از دیدگاه مولانا بوده و در نظر داریم اندیشه عرفانی و انسان‌شناختی ایشان را پیرامون شخصیت زن مطالعه کنیم. نگاه مولانا به زن و شخصیت زن مثبت بوده و جامعه زنان و جایگاه زنان نزد مولانا از اهمیت والایی برخوردار است به گونه‌ای که ایشان زن را جلوه حق دانسته و به صورت عملی رفتاری همراه با احترام و مهربانی با زنان داشته است. هر چند مولانا در جاهایی عقل زن را پایین‌تر از مردان می‌داند اما هرگز این مسئله باعث نشده زن را به عنوان موجودی ضعیف و نادان نگاه کند و تلاش کرده است نگاه مردمان زمانه خویش را نسبت به زن مثبت کند و در این راه از هیچ کوششی برای احترام به زنان دریغ نکرده است. مولانا تلاش کرده است نگاه مردان زمانه خویش را نسبت به زن ، تعدیل کند و نگرشِ ایجابیِ ایشان را افزون نماید ؛ لذا در این راه از هیچ کوششی برای احترام به زنان دریغ نکرده است. این پژوهش به دنبال واکاوی اندیشه‌های مولانا درباره شخصیت زنان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 28 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400