بررسی مشارکت سیاسی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های شهرکرد بر مبنای نظریه الزام سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شهرکرد

چکیده

یکی از شاخص‌های جوامع برخوردار از توسعه، مشارکت سیاسی است. این مشارکت نشانگر میزان الزام افراد به داشتن حقوق و وظایف نسبت به جامعه است. مشارکت تشکل‌های دانشجویی به عنوان یکی از گروه‌های موثر در شکل‌گیری، رشد و تداوم توسعه سیاسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه میان الزام سیاسی و مشارکت سیاسی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های شهرکرد است تا نشان داده شود کدام یک از متغیرهای الزام سیاسی در مشارکت سیاسی دانشجویان تاثیرگذار است. این مطالعه بر روی 188 نفر دانشجو صورت گرفته است. در جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌هایی که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ سنجیده و داده‌ها از طریق نر‌م‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. چارچوب نظری از مجموع نظریات الزام سیاسی جان هورتن با سه متغیر ( اختیارگرا، غایت‌گرا و وظیفه‌گرا ) و مشارکت سیاسی آلموند و وربا با دو وجه ذهنی- روانشناختی و عینی ( رسمی و غیر رسمی ) تشکیل شده که نشان از وجود همبستگی معنادار میان ابعاد الزام سیاسی و میزان مشارکت سیاسی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های شهرکرد دارد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400