رابطه اخلاق فضیلت و معرفت شناسی فضیلت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد شهرکرد، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد

چکیده

معرفت شناسی فضیلت یکی از رویکردهای جدید در معرفت شناسی معاصر است که بنیانگذاران آن از نظریه‌های اخلاق فضیلت الگو گرفته‌اند. معرفت‌شناسی فضیلت و اخلاق فضیلت به جای تکیه بر باورها و اعمال بر اشخاص و ویژگی‌های منشی آن‌ها تأکید می‌کنند و درست و نادرست بودن اعمال و باورها را بر اساس فضایل و رذایل اخلاقی و عقلانی تعریف می‌کنند. به همان اندازه که ما دربرابر افعال و اعمالی خود احساس مسئولیت داریم، در برابر معرفت و باورهای خود نیز مسئول هستیم و همان‌طور که اعمال و افعال ما مورد ستایش و سرزنش قرار می‌گیرند، معرفت و باورهای ما نیز مورد ستایش و سرزنش قرار می‌گیرند. هدف از تدوین این مقاله آن است که به روش وصفی و تحلیل محتوا به بیان طرح کلی درباره‌ی اخلاق فضیلت و تبیین دیدگاه های معرفت شناسی فضیلت و بیان رابطه بین اخلاق فضیلت و معرفت شناسی فضیلت بپردازیم. از یافته های پژوهش حاضر می توان به الگوگیری از مفاهیم اساسی اخلاق فضیلت برای تبیین مسایل معرفتی شناخت، تاکید بر ویژگی‌های منشی صاحبان باور به جای تکیه بر باور، اعتقاد به موجه بودن باور به‌دست آمده از فضیلت عقلانی، اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 05 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400