بررسی ابعاد درسنامه ای بودن حدیث معراج با رویکرد سبک زندگی مؤمنانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیا ر گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی،واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 دانش آموخته علوم قران و حدیث، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران.

3 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحدگرگان، دانشگاه آزاداسلامی،گرگان،ایران.

چکیده

سبک زندگی از مسائل مهم و مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی و انسانی در نیم قرن اخیر به شمار می رود. محققان تأثیری قابل توجه و اجتناب ناپذیر برای ادیان بر سبک زندگی فردی و اجتماعی قائل اند، تا جایی که گاه سبک زندگی منسوب به دین خاصی می شود، مانند: سبک زندگی اسلامی. در یک دین هم، متن مقدس و سیره و سنت پیشوایان آن قبل از هر چیز دیگری منشأ ایجاد و شکل گیری سبک زندگی پیروانش می شود. مقاله حاضر بر آن است با توصیف و تحلیل حدیث معراج که جریان گفتگوی خداوند متعال با رسول خاتم(ص) در معراج است، تبیین کند؛ حدیث معراج نخستین مصدری است در اسلام که به صورت درسنامه ای سبک زندگی مؤمنانه را که همان سبک زندگی اسلامی به معنی حقیقی است، تعلیم داده است. خداوند در معراج به پیامبر(ص) و به واسطه ایشان به همه مسلمانان می آموزد که متخلق به چه اوصافی باشند و چگونه زندگی کنند. و در صورتی که خود را آنگونه بسازند، خود و جامعه شان به سعادت و کمال شایسته خواهند رسید. سبکی از زندگی مبتنی بر زهد، عبادت، عرفان و فقر که خداوند حقیقت و مصداق همه را یک چیز معرفی می کند، لکن در فرهنگ اسلامی صوفی و عارف معنایی متفاوت زاهد و عابد پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1403