نقش معادباوری درآسیب‌زدایی از نظام خانواده در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حوزه علمیه قم

چکیده

خانواده به منزله‌ بنیادین‌ترین نهاد اجتماعی و زیر بنای جوامع انسانی، خاستگاه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بوده است و از همین‌رو دین اسلام توجه ویژه‌ای به آن نموده و هر چه موجب تزلزل آن گردد، نفی و برای سالم ماندن این نهاد مقدس از آسیب، دستورات زیادی بیان کرده است. از جمله این دستورات، مباحث اعتقادی موجود در قرآن کریم است. باورها از آن‌رو که ریشه رفتارها هستند از نگاه قرآن کریم بسیار مورد توجه قرار گرفته است و باور به معاد یکی از این اعتقادات اثرگذار در زندگی و رفتار آدمی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین و بررسی نقش معادباوری در آسیب‌زدایی از نظام خانواده و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی به بررسی آیات قرآن کریم و اقوال مفسرین پرداخته و تأثیر باور به معاد را در جلوگیری از گرفتار شدن خانواده به آسیب‌های حقوقی، اقتصادی، عاطفی و اخلاقی تشریح و تبیین کرده است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، معاد، معاد‌باوری، نظام خانواده، آسیب‌زدایی از خانواده

کلیدواژه‌ها

موضوعات

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1401
اسفند 1401
صفحه 149-160
  • تاریخ دریافت: 06 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اسفند 1401