گستره تأثیر سیاق آیات سوره احزاب بر مصداق شناسی «امانت» در آیه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ...»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد

چکیده

مفسران مصادیق زیادی را برای «امانت» در آیه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ...» ذکر کرده اند. با توجه به قرار گرفتن این آیه در سوره احزاب این سوال مطرح میشود که سیاق این سوره به چه میزان در تعیین این مصادیق موثر بوده است؟ «موثر بودن سیاق در رساندن مراد خداوند»، «بهره گیری از آیه امانت در علوم مختلف مانند عرفان و انسانشناسی» و غیره به خوبی ضرورت بررسی این مسأله را ثابت میکند. بررسی تحلیلی-انتقادی آثار مفسران و محققان نشان میدهد همه مصادیق بدون توجه به سیاق آیات سوره احزاب، به وسیله تمرکز بر مواردی مثل «قابلیتهای انسان»، «رابطه بین آیه امانت و آیات قبل و بعد آن» و غیره استخراج شده اند. این در حالی است که بررسی تحلیلی فضا و سیاق کلی سوره احزاب و آیات نزدیک به آیه امانت «رهبری پیامبراکرم(ص)» را به عنوان یک دیدگاه قابل توجه مطرح میکند. پذیرش این دیدگاه آثاری از قبیل «رعایت سیاق آیات سوره احزاب در تعیین مصداق»، «ملتزم شدن به روایات»، «رعایت ارتباط بین آیه‌ی امانت و آیات قبل و بعد آن» و غیره را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1401
اسفند 1401
صفحه 117-130
  • تاریخ دریافت: 09 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1401