بررسی نظریۀ بیداری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا

چکیده

در اندیشه امام خمینی(ره) دو عنصر تحجر و جزم‌اندیشی؛ و خودباختگی آفت بیداری اسلامی است. مؤلفه اصلی بیداری اسلامی حاضر در جهان رویکرد پایدارانه امام خمینی(ره) است که نویدبخش بیداری ملل مستضعف جهان است. بی‌تردید اندیشه امام(ره) که در ادبیات گفتاری و نوشتاری وی متبلور است، بن مایۀ اصلی در بیداری اسلامی ملت مسلمان ایران و سایر کشورهای اسلامی و حتی سایر ملل غیر مسلمان در دوره معاصر و متأخر محسوب می‌شود. ایشان از بزرگ‌ترین پایه‌گذاران بیداری اسلامی در جهان است.موضوع بیداری اسلامی در نگاه امام(ره)با موضوع صدور انقلاب نیز ملازمه دارد. از اقدامات عملی ایشان برای صدور انقلاب این نکته دریافت می‌شود که برای تحقق این مهم(صدور انقلاب) نیازی به کاربرد زور نیست، بلکه تأکید بر آگاهی بخشی و بیداری اسلامی است. آگاهی و انسجام ملت، تکیه بر اسلام در مبارزه علیه قدرت‌های شیطانی، دعوت به ایمان و وحدت اسلامی، تقویت روحیه ایمان، اعلام حمایت همه‌جانبه از بیداری اسلامی است. پرسش مقاله این است که از دیدگاه امام خمینی(ره) بیداری اسلامی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بیداری اسلامی، برانگیختن روح تعهد بیداری و خودباوری و ظلم ستیزی ایشان نسبت به مسلمانان منطقه و تاکید بر عدم جدایی دیانت از سیاست، جها نشمولی حکومت اسلامی، لزوم حمایت و دفاع از مظلومان جهان، نفی سبیل و عدم تعهد به دول شرق و غرب، استکبار ستیزی، تاکید بر امت واحده و نفی ملی گرایی والگویی برای بیداری اسلامی و انقلابی برای سایر کشورها و ملت‌های مظلوم و ستمدیده جهان ترسیم نمودند.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1401
اسفند 1401
صفحه 87-100
  • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 18 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1401