بررسی موضوع تشبّه به کفّار در پرتو فقه مقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

چکیده

از جمله مباحث پر مناقشه میان فقیهان اسلامی، أعم از امامیّه و عامّه، تشبّه به کفّار است، که فی الجمله و بعضی أحکام آن؛ مانند حاکمیت عرف در تعیین مصادیق تشبّه یا قاعده بودن آن مورد اتفاق است. اما در خصوص برخی جزئیات دیگر اختلاف شده، که نگارنده اعتقاد دارد؛ حق با غالب فقیهان امامیّه به‌خصوص برخی معاصرین شیعه از جمله رهبر انقلاب است. ایشان گفته‌اند؛ تشبّه به خودی‌خود مانعی ندارد، اما اگر عالمانه و به قصد تبلیغ کفر و تضعیف اسلام انجام شود و عمل ارتکابی نیز ذاتاً مذموم باشد، حرام است. بر این اساس هر دو قید باید با هم باشند؛ یعنی هم قصد تبلیغ کفر و هم انگیزه تضعیف اسلام وجود داشته باشد. علاوه بر این درگیری نهی از تشبّه با امر به بعضی مباحات، مستحبّات و حتی واجبات در قالب اجتماع أمر و نهی تعریف می-شود، که به خاطر أولویّت عقلی دفع مفسده بر جلب منفعت، جانب نهی مقدّم و أرحج است.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1401
اسفند 1401
صفحه 59-72
  • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1401