روابط تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی از دیدگاه شیخ بهایی، امام خمینی ره و شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه ازاد

چکیده

یکی از اولویت ها در مدیریت کشورها، تنظیم روابط تجاری با کشورهای دیگر است؛ در شیوه مدیریتی اسلام این روابط، با حفظ اصولی از جمله اصل نفی سبیل، امری مشروع و مجاز می باشد. در این مقاله رابطه تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی از نگاه سه تن از اندیشمندان مسلمان؛ یعنی شیخ بهایی، امام خمینی و شهید بهشتی بررسی شده است؛ یافته های این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد، این مساله مورد توجه فقها و حاکمان و اندیشمندان شیعه از جمله این سه اندیشمند بزرگ اسلامی بوده است. روابط تجاری با کشورهای اروپایی در زمان شاه عباس صفوی، تا حد زیادی مورد تایید شیخ بهائی بود؛ زیرا وی شیخ الاسلام دولت او بود و نظر وی را در مسائل خرد و کلان جویا می شد و از دیدگاه امام خمینی ره و آیت الله شهید بهشی نیز این روابط با حفظ حقوق مسلمانان و با تاکید بر اصول و ارزش های اسلامی امری مشروع و پذیرفته شده می باشد.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
مهر 1401
صفحه 131-142
  • تاریخ دریافت: 25 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1401