پدیده ایزو استازی و بیان قرآن در نقش میخواری کوه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان

چکیده

یکی از حوزه های تحقیق و پژوهش،عرصه مباحث نوین علمی وعرضه آن به اموزه های علمی ووحیانی است که محققان قرآنی بادانشها و مطالعات ژرف خویش در این راه توفیق خوبی داشته اند بی تردید رشد چشم گیر دانش بشر در عصر جدید و کشفیات جدید در علوم مختلف ،صحت حقانیت اشارات و اعجاز علمی قرآن را بیشتر اثبات کرده است اشاره به نقش میخواری کوه‌‌ها یکی از موارد اعجاز علمی قرآن است،زیرا قبل از نزول آیات مربوطه کسی از آن اطلاع نداشته است .مدتها بلکه قرنها پس از نزول آیه ،این دستاورد علمی توسط زمین شناسان کشف شده است . نوشتارحاضر تلاش نموده است تا با ژرف کاوی مفهوم میخواری در آیات قران و مفهوم واژه ایزوستازی یعنی به رفتار قشر بیرونی زمین در برابر بار گذاری یا برداشته شدن بارهای بزرگ در علم زمین شناسی ،به بیان وتبین آن بپردازد وبه مبانی وآثار و فواید آنرا اشارت نماید ،وبه این نتیجه دست یافته است که تفسیر علمی آن آیات ،گویای اعجاز علمی قرآن می باشد .و در این میان به روایات رسیده از معصومین نیز اشاره شده است

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
مهر 1401
صفحه 73-88
  • تاریخ دریافت: 22 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1401