واکاوی نسبت و تعامل سیاست و اخلاق با تکیه بر نظریات علامه مصباح یزدی(رحمه الله علیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

هدف نوشتار حاضر تبیین رابطه مفاهیم سیاست و اخلاق است و از آنجا که مباحث گوناگونی در این راستا ظهور دارد؛ تلاش شده است تا با تکیه بر نظریات علامه مصباح یزدی (ره) مبادی تصوری و تصدیقی هر یک مورد توجه قرار گرفته و از این طریق نحوه ارتباط میان مفاهیم مذکور ، به تفصیل تبیین گردد. مقاله حاضر بر اساس هدف مطالعه، تحقیق بنیادی محسوب می گردد و گرد آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با تکیه بر استدلال های عقلی مبتنی بر نظریات علامه مصباح یزدی (ره) صورت گرفته است. در همین راستا و به منظوربررسی ارتباط میان اخلاق و سیاست ، نخست به تبیین نظریات موجود در رابطه با موضوع تحقیق پرداخته پرداخته، سپس ضمن ارائه دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره) نگرش اسلامی و مبانی سیاست راستین با محوریت اخلاق اسلامی تبیین می گردد با این توضیح با رویکرد اسلامی و نیز از منظر فلاسفه الهی معاصر خاصه علامه مصباح(ره) سیاست راستین بر پایۀ اخلاق موضوعیت می یابد و با هدف سوق دادن انسان در مسیر سعادت ظهور خواهد یافت بنحوی که نظام سیاسی منهای اخلاق، سرنوشتی جز دیکتاتوری و فساد در پی نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
مهر 1401
صفحه 103-112
  • تاریخ دریافت: 15 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1401