چالش های سیاسی جهان اسلام از دیدگاه مقام معظم رهبری و راهبردهای تدافعی برون رفت از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

جهان اسلام، بر اساس شاخص‏هایی مانند: در دست داشتن ساختار سیاسی قدرت، بر اساس میزان جمعیت و بر اساس رویکرد حقوقی قابل تعریف است. جهان با وجود نگاشته شدن آثاری درباره ی ضعف های جهان اسلام اما هنوز راهبردهای تدافعی چالش های سیاسی سیاست گذاری در جهان اسلام از منظر مقام معظم رهبری تبیین نشده است. بنابراین سوالی که در این پژوهش طرح می شود این است که چالش های سیاسی سیاست گذاری در جهان اسلام از دیدگاه مقام معظم رهبری و راهبردهای تدافعی برون رفت از آن بر اساس نظریه swot چگونه است؟ در اندیشه مقام معظم رهبری وجود ضعف های سیاسی، از جمله: تفرقه مذهبی، وجود جریان های انحرافی و افراطی، جهان اسلام را تهدید می کند. در این پژوهش برای پاسخ به سوال اصلی از روش swot استفاده شده است. از دیدگاه مقام معظم رهبری برای کاهش و کنترل تهدیدهای سیاسی جهان اسلام و برون رفت از آن، راهبردهایی وجود داشته که بر اساس روش سوات به راهبردهای تنوع(st) راهبردهای رقابتی(so)، راهبردهای بازنگری(wo)، راهبردهای تدافعی(wt) تقسیم شده است در این تحقیق برای مقابله با چالش های سیاسی جهان اسلام بر اساس روش سوات از راهبردهای تدافعی(wt) استفاده شده است. با توجه به اندیشه های مقام معظم رهبری برای مقابله با چالش های سیاسی جهان اسلام، راهبردهای تدافعی وجود داشته از جمله: تقویت روحیه وحدت و ایستادگی، تقویت سطح آگاهی و بصیرت در میان مسلمانان و ... را می توان نام برد

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
مهر 1401
صفحه 59-72
  • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1401