جایگاه مردم در مبانی سیاسی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد قم

2 جامعه المصطفی

چکیده

در رابطه جایگاه مردم در حکومت بر اساس اندیشه برخی از علما و اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی پژوهش هایی صورت گرفته است(تاریخچه) اما در رابطه جایگاه مردم در مبانی سیاسی انقلاب اسلامی پس از بررسی پژوهشی یافت نشد(مسئله) البته درباره این موضوع دو دیدگاه کلی وجود داشته که نسبت به نقش مردم در حکومت اسلامی دیدگاه حداکثری و حداقلی وجود دارد(پیشینه) در نتیجه اکنون با این پرسش روبرو هستیم که بر اساس مبانی سیاسی انقلاب اسلامی مردم چه جایگاهی در حکومت دارند(سوال) با توجه به نقش تعیین کننده‌ی مردم در انتخابات نشان از داشتن جایگاه ویژه‌ای می باشد(فرضیه) این مقاله می کوشد برای دستیابی به دیدگاه انقلاب اسلامی در رابطه با جایگاه مردم در مبانی سیاسی جمهوری اسلامی(هدف) با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی این مسئله را تبیین نماید(روش) نتایج پژوهش نشان می دهد که در مبانی سیاسی انقلاب اسلامی مردم در تشکیل، مشارکت و استمرار حکومت اسلامی نقش تعیین کننده ایی دارند.(یافته)

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1400