حقیقت ایمان از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

ویتگنشتاین یکی از بنیان گذاران فلسفه ی تحلیلی است بنا بر این بنیان تفکر او بر تحلیل زبان استوار است . «نظریه تصویری معنا» جان مایه تفکر ویتگنشتاین در دوره نخست فکر اوست .برحسب نظریه تصویری معنا، زبان تصویرگر امور واقع است. بنابراین هر واقعیت متحصلی را می توان به واسطه زبان به تصویر کشید ،اما عالم مشتمل بر واقعیات متحصل و غیر متحصل است،حال پرسش این است که امور غیرمتحصل چه گونه برای بشر قابل فهم است؟ پاسخ ویتگنشتاین در رساله منطقی-فلسفی این است که این امورخود را در هنر وعمل نشان می دهند.بر این اساس ایمان و متعلق آن به مثابه یک واقعیت غیر متحصل خود را در هنر و عمل مومنان نشان می دهد. می توان گفت حقیقت و ماهیت ایمان از نظر ویتگنشتاین متقدم این است:«حیث وجودی و اگزیستانسیالی که در عمل مومنانه نشان داده می شود ،بیان کردنی نیست و قابلیت صدق و کذب ندارد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 04 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400