شاخص بندی هوش معنوی پیرامون وصیت نامه الهی – سیاسی امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شهرکرد

چکیده

طرح معنویت یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دنیای صنعت‌دیده و فناورانه امروز عامل پیوند سنت و تجدد است. ایمان، باور و اعتقاد درونی زمینه‌ساز آن چیزی است که در پرتوی معنویت آن را هوش‌معنوی نام می‌نهند. سرمایه معنوی هم سازنده و هم برساخته جامعه است. همزمان با رشد جوامع، فرد برای ایجاد تحول و تغییر نیازمند بینشی است که بتواند اهدافش را معنا دهد، ظرفیت و توانایی او را در مسیر تحول شکوفا سازد و عامل مهمی در مقابله با ناپایداری‌ها و پلیدی‌ها باشد. رابرت ایمونز یکی از نظریه‌پردازان در حوزه هوش معنوی است که تلاش کرده با شاخص‌بندی آن هوش دینی و تاثیر آن بر پیرامون بشر را مورد تحلیل قراد دهد. در این پژوهش تلاش شده تا وصیت‌نامه الهی- سیاسی امام‌خمینی (ره) به عنوان متنی که دارای عناصر هوش‌معنوی است، کاویده شود. تفکرانتقادی، معناسازی، آگاهی-متعالی و خودآگاهی برتابیده از نظریه ایمونز دغدغه اصلی این پژوهش در تبیین وصیت‌نامه است. لذا در پاسخ به این سوال که مهمترین شاخصه‌های هوش معنوی در متن وصیت‌نامه امام راحل چیست؟ این پژوهش از مواهب اخلاقی و ایمانی اندیشه امام (ره) مانند خطاپذیری، تربیت دینی، مسئولیت‌پذیری و آزادگی، معنادهی به زندگی و هدف بر بینش ایمانی، عمل به دستورات دینی و پیروی از منادیان آن و آگاهی از توانایی‌های انسانی و دینی خویش در تاثیرگذاری بر جامعه است. با مجموع این عوامل می‌توان به هوشمندی معنوی در پایان بخشیدن به باطل و محقق ساختن حقیقت در وصیت نامه امام (ره) نظری افکنده شود.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 15 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400