رابطه‌ی حکومت اسلامی و عدالت در نگاه امام علی (ع)

نویسنده

چکیده

در اندیشه و سیره‌ی علی(ع) عدالت دارای مفهومی محوری و اساسی است که از جایگاهی رکین در ساحت حکمت عملی بهره‌مند است موقعیتی مهم در تنظیم روابط میان آحاد جامعه و رابطه‌ی متقابل مردم و مسئولین دارد. هدف حکومت و دولت، در دیدگاه آن حضرت این است که علاوه بر تأمین امنیت و عدالت و در کل تأمین نیازهای مادی، تأمین نیازهای معنوی و روحانی را نیز عهده‌دار گردد. مهم‌ترین وظیفه حکومت دینی اصلاح نظامات اقتصادی جامعه است که برکات و آثاری فراوان دارد. زمانی که عدالت در جامعه حکمفرما باشد، جامعه احساس امنیت و آرامش می‌کند و چنین حکومتی نه بر جسم‌ها که بر دل‌ها حکمرانی خواهد داشت. این مقاله در پی آن است تا ضمن بیان معانی عدل، نسبت عدالت را با حکومت دینی از منظر امیرالمؤمنین (ع) با تکیه بر گفتارهای حضرت به شیوه‌‌ی کتابخانه‌ای بررسی کند. بر اساس یافته‌ی این مقاله اصلی‌ترین هدف حکومت تحقق عدالت همه جانبه است تا راه برای هدف غایی؛ یعنی کمال و تعالی معنوی آحاد جامعه هموار گردد.

کلیدواژه‌ها