نقد و برّرسی دیدگاه اشتقاق لفظ جلاله‌ از زبان‌های غیرعربی

نویسنده

چکیده

چکیده با توجه به کثرت کاربرد لفظ جلاله در قرآن کریم و اهمیتی که وحی به این کلمه داده‌است و توجه ویژه قرآن‌پژوهان به این واژه تاکنون اقوال و نظریات پراکنده‌ای در زمینه اشتقاق اولیه و معانی گوناگونی برای لفظ جلاله‌ی الله ارایه شده است. به سبب ارتباط مذهبی، فرهنگی و تجاری نزدیکی که بین مردم سریانی زبان ساکن بین‌النهرین و یهودیان عبری و عرب زبان ساکن حدود حیره، شامات و فلسطین با اعراب ساکن حجاز و اطراف آن وجود داشت و تأثیرات متقابل این زبان‌ها بر یکدیگر برخی پژوهشگران مسلمان و مستشرقین در گذشته و حال ادعا کرده‌اند که لفظ سریانی«لاها» و یا واژه عبری«یهوه» سرمنشأ اشتقاق لفظ جلاله در زبان عربی است؛ ولی با نظر به دلایل منقول در کتاب‌های لغت و مبانی زبان‌شناختی و شواهد تاریخی و کاوش در شعر جاهلی، نمی‌توان این ادعا را پذیرفت؛ همچنین اعتقاد شایع و رایج بین لغت‌شناسان عرب و شارحان قرآن کریم نیز اصالت این واژه در زبان عربی است.

کلیدواژه‌ها