بررسی عوامل موثر بر میزان دینداری دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدشهرستان بروجن

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان دینداری و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجن در سال ????-???? می باشد.روش تحقیق این مقاله اسنادی- پیمایشی است که در آن ??? دانشجو شهرستان بروجن که در سال ??-?? مشغول به تحصیل بوده‌اند مورد بررسی قرار گرفته اند. داده‌ها توسط پرسشنامه جمع آوری شده و به وسیله نرم افزار آماری SPSS?? و تکنیکهای آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آنچه از یافته‌های تحقیق بر می‌آید حاکی از این است که همبستگی بالایی بین ابعاد دینداری وجود دارد و از ترکیب ابعاد دینداری، میزان دینداری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. بین همه‌ی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در سطح اطمینان ?? درصد رابطه معنا داری وجود داشت. در نهایت با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام متغیرهای مستقل به ترتیب میزان تأثیرگذاری بر متغیر وابسته وارد معادله شد که به ترتیب عبارتند از؛ نگرش نسبت به متولیان دین، میزان دینداری والدین، مطلوب بودن محتوای کتاب های دینی و میزان دینداری دوستان. این چهار متغیر بیش از ?? درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کرده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که ترکیب نظریات یینگر، برگر، بلا و گلاک به خوبی توانسته است متغیر وابسته ما را در حد مطلوبی تبیین کند و این بدین معنی است که ، نظریات انتخاب شده در این تحقیق، نظریات کارا و شایسته‌ای بوده است

کلیدواژه‌ها