تحلیلی بر آغازآفرینش با نگاهی به تورات، قرآن و انوما الیش

نویسندگان

چکیده

داستان پیدایش در قرآن و تورات همواره مورد توجه مفسران و نقد جدی منتقدان بوده است؛ تورات این داستان را به طور پیوسته بیان می‌کند حال آنکه قرآن بیشتر از نتایج آن استفاده می‌کند. ما در این مقاله حل سه ابهام مهم را پی می‌گیریم: چرایی تفاوت مراحل آغازین در داستان‌های آفرینش کتب مقدس ابراهیمی، چرایی خطاب جمع به مرتب? الهی و نهایتاً چرایی ذکر ترتیبات دوگانه در آفرینش آسمان(ها) و زمین، در تورات و قرآن. در آیات نخست تورات، کلیدهایی برای فهم بهتر داستان آفرینش وجود دارد که با رجوع به اساطیر پیش از آن، قابل رمزگشایی هستند. این مقاله با استناد به اسطور? بابلی آفرینش به نام انوما الیش و با نگاهی به فرآیند آفرینش در قرآن و تورات، سعی در تبیین وقایعی دارد که قبل از روز اول آفرینش رخ داده است؛ نتایج این تحقیق در تبیین ساختار الوهیت و مفاهیم مهمی مانند کیفیت وحدت الهی و مطلقیت خدا مفید است و در فهم بهتر خداشناسی ادیان ابراهیمی ما را یاری کند.

کلیدواژه‌ها