اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید صفی شلمزاری
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

کلام اسلامی

 • saeedsafi1360sku.ac.ir
 • ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱

سردبیر

مسلم محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی دانشگاه تهران

شیعه شناسی

 • m.mohammadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادگروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی

 • sarvireza1968gmail.com
دکتر مجید معارف
استاد دانشگاه تهران

علوم قرآن و حدیث

 • maarefut.ir
دکتر سید کاظم موسوی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

زبان و ادبیات فارسی

 • mousavikazemyahoo.com
دکتر سید محمود میرخلیلی
استاد گروه حقوق دانشگاه تهران

حقوق

 • mirkhaliliut.ac.ir
دکتر محمد جواد هراتی
استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

معارف اسلامی

 • m.haratibasu.ac.ir
دکتر حسن سعیدی
دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

عرفان اسلامی

 • h-saeidisbu.ac.ir
دکتر عباسعلی رهبر
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی

 • aa.rahbaratu.ac.ir
دکتر رضا صادقی
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه

 • r.sadeghiltr.ui.ac.ir
دکتر قربان علمی
دانشیار دانشگاه تهران

ادیان و عرفان تطبیقی

 • gelmiut.ir
دکتر مسعود فروزنده
دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

ادبیات فارسی

 • foroozandehsku.ac.ir
دکتر محمد ربیعی
دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهرکرد

روانشناسی

 • mohammad51ryahoo.com
دکتر مسلم محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی دانشگاه تهران

شیعه شناسی

 • m.mohammadiut.ac.ir

مدیر داخلی

صادق میراحمدی
استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد

فلسفه

 • mirahmadisku.ac.ir
 • 091300548585

ویراستار ادبی نشریه

محمد انصاری
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

ادبیات فارسی

 • mohammad.ansari.mgmail.com

صفحه آرا

نجمه تقیان
دانشجوی کارشناسی ارشد کارافرینی دانشگاه رازی کرمانشاه

کارافرینی- گردشگری

 • taghiyan.nyahoo.com
 • 09368774821