کلیدواژه‌ها = کوه
پدیده ایزو استازی و بیان قرآن در نقش میخواری کوه‌ها

دوره 2، شماره 1، مهر 1401، صفحه 73-88

ربابه کیانی هرچگانی