کلیدواژه‌ها = سپاه اسامه
رهیافت تحلیلی به مواجهه مسلمانان با اهل کتاب در عصر خلیفه اول

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 91-104

هدی فرد مقدم؛ محمد نصیری؛ باقر مختاری دزکی