کلیدواژه‌ها = ریچارد رورتی
خشونت به مثابه ی یک پدیده اجتماعی - فرهنگی در فلسفه ریچارد رورتی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 40-52

علی حسینی؛ سکینه شجیرات