کلیدواژه‌ها = اسطوره
تحلیلی بر آغازآفرینش با نگاهی به تورات، قرآن و انوما الیش

دوره 1، شماره 1، مهر 1397

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احمدرضا مفتاح؛ سعید بینای مطلق