نویسنده = سعید صفی شلمزاری
سیر تحولی کاربرد فقه از دین به احکام شرعی فرعی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-14

سعید صفی شلمزاری؛ علی طاهری دهنوی؛ سیدمجتبی جلالی