نویسنده = باقر مختاری دزکی
رهیافت تحلیلی به مواجهه مسلمانان با اهل کتاب در عصر خلیفه اول

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 91-104

هدی فرد مقدم؛ محمد نصیری؛ باقر مختاری دزکی


مناسبات عرفان اسلامی و فقر: عامل یا مانع

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 105-116

باقر مختاری دزکی؛ محمد نصیری؛ هدی فرد مقدم