اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
سعید صفی شلمزاری
سعید صفی شلمزاری
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

کلام اسلامی

 • saeedsafi1360sku.ac.ir
 • ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱
سردبیر
مسلم محمدی
مسلم محمدی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

فلسفه و کلام

 • m.mohammadiut.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
دکتر غلامرضا خواجه سروی
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادگروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی

 • sarvireza1968gmail.com
دکتر مجید معارف
دکتر مجید معارف
استاد دانشگاه تهران

علوم قرآن و حدیث

 • maarefut.ir
دکتر سید کاظم موسوی
دکتر سید کاظم موسوی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

زبان و ادبیات فارسی

 • mousavikazemyahoo.com
دکتر سعید میر خلیلی
دکتر سعید میر خلیلی
استاد گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

حقوق

 • mirkhaliliut.ac.ir
دکتر محمد جواد هراتی
دکتر محمد جواد هراتی
استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

معارف اسلامی

 • m.haratibasu.ac.ir
دکتر حسن سعیدی
دکتر حسن سعیدی
دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

عرفان اسلامی

 • h-saeidisbu.ac.ir
دکتر عباسعلی رهبر
دکتر عباسعلی رهبر
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی

 • aa.rahbaratu.ac.ir
دکتر رضا صادقی
دکتر رضا صادقی
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه

 • r.sadeghiltr.ui.ac.ir
دکتر قربان علمی
دکتر قربان علمی
دانشیار دانشگاه تهران

ادیان و عرفان تطبیقی

 • gelmiut.ir
دکتر مسعود فروزنده
دکتر مسعود فروزنده
دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

ادبیات فارسی

 • foroozandehsku.ac.ir
دکتر محمد ربیعی
دکتر محمد ربیعی
دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهرکرد

روانشناسی

 • mohammad51ryahoo.com
دکتر مسلم محمدی
دکتر مسلم محمدی
دانشیار گروه فلسفه و کلام پردیس فارابی دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • m.mohammadiut.ac.ir
مدیر داخلی
صادق میراحمدی
صادق میراحمدی
استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد

فلسفه

 • mirahmadisku.ac.ir
 • 091300548585
ویراستار ادبی نشریه
محمد انصاری
محمد انصاری
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

ادبیات فارسی

 • mohammad.ansari.mgmail.com
صفحه آرا
نجمه تقیان
نجمه تقیان
دانشجوی کارشناسی ارشد کارافرینی دانشگاه رازی کرمانشاه

کارافرینی- گردشگری

 • taghiyan.nyahoo.com
 • 09368774821