پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی نشریه ای علمی به زبان فارسی در زمینه الهیات و معارف اسلامی است که در سال 1396 مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت فصل نامه دریافت کرد و در تاریخ 24/09/ 1399 با شماره ثبت 79790 به صورت دوفصلنامه  با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشگاه شهرکرد منتشر می گردد. انعکاس اندیشه ها، رهیافت ها و پژوهش های اساتید و دانش پژوهان حوزه علوم و معارف دینی، و گسترش اندیشه های دینی، انعکاس پژوهش های علمی در راستای تولید و ترویج علم و توسعه روش شناسی مطالعات دینی از اهداف تدوین و انتشارا پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی است. 

1. سیر تحولی کاربرد فقه از دین به احکام شرعی فرعی

صفحه 1-14

سعید صفی شلمزاری؛ علی طاهری دهنوی؛ سیدمجتبی جلالی


2. بررسی مقایسه‌ای خدامحوری در فلسفه اسلامی و قرون وسطی با تأکید بر آراء ابن‌سینا و توماس آکوئیناس

صفحه 15-24

علی حسینی؛ حسین میرزایی؛ سکینه شجیرات


3. تبیین جایگاه ولایت فقیه در مبانی فکری جنبش حزب‌الله لبنان

صفحه 25-40

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سیروس سپهردارنیا؛ سارا فرحمند


4. تعارض تحلیل و فتوا با حکم به جواز تنبیه بدنی زن و راه علاج آن

صفحه 41-54

سعید مولوی وردنجانی


5. شاخص بندی هوش معنوی پیرامون وصیت نامه الهی – سیاسی امام خمینی (ره)

صفحه 55-66

مجتبی نوروزی؛ زهره مرندی


6. بررسی اقدامات مسیحیان نومسلمان در مواجهه با میرویس افغان

صفحه 67-78

محمود مهمان نواز


7. مقایسه و بررسی نقش برمکیان و بنی موسی بن شاکر در تمدن اسلامی با مطالعه موردی نهضت ترجمه

صفحه 91-104

پروین اصغری


8. رهیافت تحلیلی به مواجهه مسلمانان با اهل کتاب در عصر خلیفه اول

صفحه 91-104

هدی فرد مقدم؛ محمد نصیری؛ باقر مختاری دزکی


9. حقیقت ایمان از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم

صفحه 105-116

معصومه طاهری سودجانی


10. پژوهشی مقایسه‌ای در تفسیر فخر رازی و ابن‌عربی از مسئله رؤیت خدا

صفحه 117-128

مسعود طالبی مقدم؛ محمد مرادی


11. زمینه های شکل گیری جریان فراماسونری در ایران از آغاز دوران قاجار تا پیروزی جنبش مشروطه

صفحه 129-144

سوسن قاسمی حیدری


12. جایگاه مردم در مبانی سیاسی انقلاب اسلامی ایران

صفحه 145-154

محمد مهدی سپهر؛ علیرضا نائیج


ابر واژگان